Видавництво "ЗНАННЯ"
Видавництво "МЕДИЦИНА"
м. Київ, вул.Стрілецька, 28
(050) 336-86-07
 0-800-50-00-14 
 (044) 235-00-87 (44) 
sales@society.kiev.ua

Медицинская информатика в модулях: Учеб. пособие для мед. ВУЗ ІV ур. аккр. Рекомендовано МЗ / Булах И.Е., Войтенко Л.П. и др. — К., 2014. — 192 с., пер. тв., (ст. 20 пр.).
артикул: 72660
Медицинская информатика в модулях: Учеб. пособие для мед. ВУЗ ІV ур. аккр. Рекомендовано МЗ / Булах И.Е., Войтенко Л.П. и др. — К., 2014. — 192 с., пер. тв., (ст. 20 пр.).
Є в наявності
60.00 грн

Автор: Булах И.Е., Войтенко Л.П. и др.

Видавництво: ВСВ «МЕДИЦИНА»

Рік: 2014

Сторінки: 192

Обкладинка: тверда

Вага: 300 г

ISBN: 978-617-505-339-3

Формат: 60х90 1/16
Анотація
Зміст
Відгуки

Медицинская информатика в модулях: учебное пособие / И.Е. Булах, Л.П. Войтенко, Е.С. Алита и др. — К. : ВСИ «Медицина», 2014. — 192 с.

Непрерывное развитие и активное внедрение современных информационно-коммуника­ционных технологий в медицинские исследования и клиническую практику актуализируют проблему информатической подготовки будущего врача, осуществляемой в процессе изучения дисциплины «Медицинская информатика». Одной из важных задач изучения этой дисциплины в высших учебных заведениях является овладение программно-аппаратным обеспечением ин­формационных технологий для решения типичных задач профессиональной деятельности вра­ча. В условиях информатизации общества программно-аппаратное обеспечение информацион­ных технологий довольно стремительно развивается и обновляется. Это актуализирует необхо­димость в постоянном развитии и обновлении всех компонентов учебно-методического обеспечения по дисциплине «Медицинская информатика».
Учебное пособие «Медицинская информатика в модулях» подготовлено в соответствии с действующей программой учебной дисциплины «Медицинская информатика». В пособии из­ложен дидактический материал для подготовки специалистов с соответствующей современно­му уровню развития информационно-коммуникационных технологий информатической под­готовкой.
Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации.

Безперервний розвиток і активне впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у медичні дослідження і клінічну практику актуалізують проблему інформатичної підготовки майбутнього лікаря, здійснюваної в процесі вивчення дисципліни «Медична інфор­матика». Одним із важливих завдань вивчення цієї дисципліни у вищих навчальних закладах є оволодіння програмно-апаратним забезпеченням інформаційних технологій для розв'язання типових завдань професійної діяльності лікаря. В умовах інформатизації суспільства програм­но-апаратне забезпечення інформаційних технологій досить стрімко розвивається й оновлю­ється. Це актуалізує потребу в постійному розвитку та оновленні всіх компонентів навчально- методичного забезпечення з дисципліни «Медична інформатика».
Навчальний посібник «Медична інформатика в модулях» підготовлено відповідно до чинної програми навчальної дисципліни «Медична інформатика». У посібнику викладено ди­дактичний матеріал для підготовки фахівців із відповідною сучасному рівню розвитку інфор­маційно-комунікаційних технологій інформатичною підготовкою.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Товари які можуть Вас зацікавити:
01030, Київ,
вул.Стрілецька, 28
(050) 336-86-07
0-800-50-00-14
(044) 235-00-87 (44)
sales@society.kiev.ua
Создание сайтов - веб студия Идейное Решение NespiCMS